Контакти

Георги Терзов – ръководител на проекта

Тел. 02/940  6585   gsterzov@moew.government.bg

 

Росалина Инджиева – зам. Ръководител на проекта

Тел. 02/940  6414      rossalina@eea.government.bg

 

Таня Владимирова – координатор на проекта

Тел. 02/940  6466        t.vladimirova@eea.government.bg

 

Елеонора Стойкова – юрист по проекта

Тел. 02/940  6432    e.stoykova@eea.government.bg

 

Яна Александрова – технически сътрудник

Тел. 02/940  6466    yanaaleksandrova@eea.government.bg

 

Георги Игнатиeв – експерт финансови дейности

Тел. 02/940  6493     g_ignatiev@eea.government.bg

 

Светла Кюлафлийска – експерт счетоводител

Тел. 02/940  6490     svetla_dren@eea.government.bg

 

Биляна Симонова – експерт Бази данни за повърхностни води

Тел. 02/940  6485           b.simonova@eea.government.bg

 

Росица Горова – експерт Бази данни за подземни води

Тел. 02/940  6417         gorova@eea.government.bg

 

Боряна Димитрова – ексрепт Бази данни за води

Тел. 02/940  6417   watermon@eea.government.bg

 

Десислава Фандъкова – експерт Бази данни за отпадъчни води

Тел. 02/940  6585

 

Дойчин Деличев – експерт ГИС и Бази данни

Тел. 02/940  6412    kadastre@eea.government.bg

 

Гергана Стоева – експерт Управление на води

Тел. 02/940  6605    GerganaSt@moew.government.bg

 

Борил Заднепровски – експерт Управление на води

Тел. 02/940  6527    b.zadneprovski@moew.government.bg

 

Емилия Крилчева – експерт Управление на води

Тел. 02/940  6675     ekrilcheva@moew.government.bg

 

Даниела Баулова - експерт Управление на води

Тел. 02/940  6515    dbaulova@moew.government.bg

 

Пламен Димов – експерт Поддръжка на информационни системи

Тел. 02/940  6479  p.dimov@ eea.government.bg

 

Таня Василева – експерт връзки с обществеността

Тел. 02/940  6467   t.petrova@eea.government.bg