Мониторинг на водите

Управлението на водите е регламентирано в Закона за водите и подзаконовите актове към него. С тях са въведени и изискванията на европейското законодателство. При прилагането им се вземат предвид и изискванията на ръководствата от Общата стратегия за прилагане на РДВ

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=563;

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=563&lang=en

Политиката за управление на водите се изпълнява на национално ниво от Министерство на околната среда и водите, а на басейново ниво – от четирите Басейнови дирекции за управление на водите. Дейности в областта на водите са възложени и на:

МЗ – за изпълнение на изискванията и мониторинга на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, на водите за къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих;

ИАОС – за провеждане на лабораторните и полевите изследвания за състоянието на водите,  провеждане на мониторинга на водите на национално ниво, поддържане на географска информационна система за водите на национално ниво и създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите;

РИОСВ – за провеждане на  мониторинга на отпадъчните води, контрол на обектите, формиращи отпадъчни води, контрол на аварийните изпускания на отпадъчни води, поддържане база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за състоянието на отпадъчните води и поддържане в актуално състояние списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;

РЗИ - провежда мониторинг и контрол на качеството на водите използвани за питейно-битови цели, на водите за къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих,  създава и поддържа база данни и обобщава резултатите от извършения мониторинг и контрол;

АППД – за изпълнение на мониторинга на количеството на водите на р.Дунав и за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р.Дунав;

НИМХ – за изпълнение на мониторинга на количеството на водите,  определяне на количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела и  разработване и поддържане на система за единен обмен на информацията за количеството на водите;

ИО – за изпълнение на мониторинга на екологичното и химичното състояние на морските води;

Кметове на общини – за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти, публична общинска собственост, с изключение на заустване на отпадъчни води и за минерални води, публична общинска собственост или предоставените им  за управление минерални води, изключителна държавна собственост и провеждане на политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения публична общинска собственост;

Дейности, свързани с управлението на водностопанските системи и съоръжения и интегрирането на политиките в областта на човешки дейности представляващи натиск върху състоянието на водите са възложени и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката.

Докладването пред ЕК за изпълнение на изискванията на директивите в областта на водите  се осъществява от МОСВ по информация предоставена от БД.

ИАОС докладва на ЕАОС резултати от изпълнявания мониторинга на водите, включително данни за количеството на водите предоставени от НИМХ и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

НСИ докладва пред Евростат събираната статистическа информация за водите, включително информация за водните ресурси, предоставяна от НИМХ, чрез МОСВ.